Najčešća pitanja

faq

Najčešča pitanja

Zašto kvalifikovana dostava?

Korišćenjem kvalifikovane elektronske dostave, kojom se šalje, obrađuje i isporučuje pošiljka elektronskim putem, u velikoj meri se olakšava poslovanje, ali se i obezbeđuje njegova efikasnost.

Njenom upotrebom izbegava se nepotreban trošak štampanja, kovertiranja, adresiranja i fizičke predaje dokumenata.

Takođe, podrazumevana su i automatska dokumenta kao što su Potvrda o prijemu i Potvrda o dostavi  i praćenje statusa elektronske pošiljke.

Šta je kvalifikovana elektronska dostava?

Kvalifikovana elektronska dostava predstavlja jednu od usluga od poverenja u nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i u skladu je sa važećim Zakonom o elektronskom dokumentu, Pravilnikom o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi kao i evropskim eIDAS regulativama.

Da li je kvalifikovana elektronska dostava zakonski priznata?

Kvalifikovana elektronska dostava je u skladu sa svim standardima propisanim Pravilnikom o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2020 i 74/2021), kao i drugom relevantnom zakonskom regulativom i propisima:

–           Zakonu o elektronskom dokumentu elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (Sl glasnik RS 94-17 i 52/21);

–           Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra kvalifikovanih usluga od poverenja („Službeni glasnik RS“ broj 31/18);

–           Uredbi o bližim uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja (“Službeni glasnik RS” broj 37/18);

–           Pravilniku o bližem uslovima koji moraju da ispunjavaju kvalifikovane elektronski sertifikati („Službeni glasnik RS“ br. 34/18 i 82/18).

Šta je servis ePismonoša?

Platforma ePismonoša je veb servis koji omogućava kvalifikovanu elektronsku dostavu dokumentacije između fizičkih i pravnih lica. Servis je razvila firma “Inception doo Beograd” na temelju preporuka EU.

Komunikacija između pravnih i fizičkih lica putem servisa ePismonoša znatno je brža u odnosu na klasični način poslovanja jer će svaki dokument biti poslat upravo osobi koja ga treba zaprimiti odnosno koja je za to ovlašćena.

Svrha servisa e-Pismonoša je jednostavna, brza i sigurna razmena elektronske dokumentacije između pravnih i fizičkih lica u skladu sa važećim zakonskim regulativama.

Kako mogu postati korisnik servisa ePismonoša?

Servis ePismonoša koriste pravna lica i fizička lica za razmenu elektronske dokumentacije. Tako je moguće kreirati, potpisivati i slati dokumente kao pošiljke pojedinačno kroz veb platformu ePismonoša ili automatskom razmenom preko veb servisa putem integracije sa postojećim ERP sistemom u upotrebi.

Stranica za registraciju je https://app.epismonosa.rs/

Što mi je sve potrebno za pristup servisu ePismonoša?

Preduslov za pristup platformi ePismonoša je važeći kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici ili USB uređaju izdat od strane sertifikacionih tela registrovanih u Republici Srbiji.

Kako pristupiti platformi ePismonoša?

Platformi ePismonoša možete pristupiti putem sledeće stranice: https://app.epismonosa.rs/

Registrovani korisnici čiji su nalozi odobreni mogu se logovati putem korisničkog imena, lozinke i kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Mogu li integrisati servis ePismonoša sa svojim ERP rešenjem?

Moguće je izvršiti na zahtev na osnovu kog se dostavlja tehnička dokumentacija za integraciju

Može li više korisnika biti prijavljeno na servis za jedno pravno lice?

Na platformu može biti prijavljeno više korisnika unutar jednog pravnog lica. Zakonski zastupnik pravnog lica ima mogućnost dodavanja novih korisničkih naloga uz preduslov da ti novi korisnici imaju validan kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od strane sertifikacionih tela registrovanih u Republici Srbiji.

Ko vrši integraciju našeg ERP rešenja sa servisom ePismonoša?

Integraciju sprovodi sistem integrator korisnika, odnosno pravno lice koje se bavi izradom i održavanjem ERP rešenja u upotrebi.

Tehnički tim će Vama ili pravnom licu koje će vršiti sistemsku integraciju ERP rešenja i servisa ePismonoša osigurati besplatnu podršku koja podrazumeva detaljnu tehničku specifikaciju za razmenu podataka između korisnika i servisa ePismonoša, kao i konsultacije po potrebi.

Da li je uz elektronski dokument moguće priložiti propratnu dokumentaciju?

Uz elektronski dokument koji je predmet pošiljke moguće je priložiti propratnu dokumentaciju i svi formati su u potpunosti podržani.

Kome mogu slati pošiljke putem servisa ePismonoša?

Putem servisa ePismonoša možete izvršiti uslugu kvalifikovane elektronske dostave dokumenata prema svim registrovanim korisnicima u okviru platforme kao i neregistrovanim korisnicima na mail adresu. Preduslov je posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za preuzimanje pošiljke nezavisno od toga da li je primalac registrovan ili ne.

Šta platforma omogućuje i kako funkcioniše?

Platforma ePismonoša omogućava kreiranje pošiljke, kreiranje dokumenta koji je deo pošiljke, uvoz postojećih validnih elektronskih dokumenata, elektronsko potpisivanje, slanje pošiljke registrovanim i neregistrovanim korisnicima, automatsko potpisivanje pošiljke kvalifikovanim elektronskim pečatom i kvalifikovanim vremenskim žigom pružaoca usluge, trajno čuvanje potvrda o prijemu i dostavi , praćenje promena statusa pošiljke…

 

Može li moju pošiljku videti neko ko na to ne bi trebao imati pravo?

Ne. Razmena pošiljki preko platforme ePismonoša se vrši u skladu sa sigurnosnim procedurama i informacionom bezbednošću što je definisano ISO standardima i eIDAS regulativama.

Koja je maksimalna veličina priloga koja se može priložiti na platformi ePismonoša?

Maksimalna veličina priloga koju podržava platforma je 5 MB. Ukoliko imate potrebu za dodavanjem većeg priloga, moguće je dodavanje istog na zahtev uz nadoknadu u skladu sa cenovnikom.

Mora li ista osoba unositi i potpisati dokumenta i pošiljku?

Ne. Osoba koja kreira pošiljku ne mora biti potpisnik iste. Jedna osoba može dobiti pravo pripreme pošiljke, dok druga osoba može dobiti pravo potpisa i slanja prethodno pripremljenih pošiljki.

Kako znam da je moj dokument zaprimljen na platformu?

Platforma ePismonoša automatski kreira dokument Potvrda o prijemu koja sadrži kvalifikovani elektronski pečat pružaoca usluge od poverenja kao i kvalifikovan vremenski žig čime se garantuje da je pošiljka kreirana i da je dokument uspešno zaprimljen.

Kako znam je li primalac primio i preuzeo pošiljku?

Nakon zaprimanja pošiljke na platformu ili mail, primalac svojim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom potvrđuje svoj identitet pre pregleda sadržaja pošiljke. Nakon uspešne dostave, pošiljalac dobija dokument Potvrda o dostavi koja sadrži kvalifikovani elektronski pečat pružaoca usluge kao i kvalifikovani vremenski žig.

Pošiljaocu je u svakom trenutku dostupna promena statusa pošiljke u realnom vremenu (poslato, primljeno, preuzeto).

Mogu li kroz servis čuvati primljena i poslata dokumenta?

Da. Platforma ePismonoša omogućava arhiviranje na zahtev svih primljenih i poslatih dokumenata koji su razmenjeni kroz servis i čuva ih u izvornom strukturiranom elektronskom obliku u skladu sa važećim cenovnikom usluga.

Potvrde o prijemu i dostavi se čuvaju trajno i dostupne su na zahtev korisnika. Njihova validnost je punopravna u svim sudskim postupcima prema važećim zakonima Republike Srbije.